MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

PF - Scutiri de la plata impozitului

PF - Scutiri de la plata impozitului

  • cerere;
  • copie carte de identitate/buletin/paşaport proprietar;
  • copie act care atesta faptul că beneficiază de scutire (certificat de handicap, cupon pensie luna în curs, adeverinţă de venit, etc);
  • declaraţie pe proprie răspundere că nu denţine alte proprietăţi în afara celei de domiciliu;
  • declaraţie pe proprie răspundere că nu are alte venituri (în cazul în care se solicită scutirea în baza venitului minim);
  • adeverinţă de la Administraţia Financiară a Municipiului Timişoara ca nu realizează venituri (pentru cazul in care solicitantul scutirii nu realizează venituri).
  • copie act proprietate

  

Scutiri de la plata impozitului

Facilităţi acordate persoanelor  fizice în temeiul Legii nr. 571/2003

Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, de  taxele speciale adoptate de consiliile locale, precum şi de alte taxe locale stabilite conform art. 283 din Codul fiscal se acordă pentru:

a) veteranul de război;

b) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6  septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:
1. a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
2. a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
3. a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;
4. a făcut parte din detaş­amentele de muncă forţată;
5. a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
6. este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
 
c) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
3. a fost internată în spitale de psihiatrie;
4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
5. a fost strămutată într-o altă localitate;
 

d) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

e) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

f) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;

g) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

h) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

Văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădire şi pe teren, această categorie de persoane nefiind scutită la plata impozitului asupra mijloacelor de transport.

Scutirea de la plata impozitului pe clădire se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice care se încadrează în categoria celor scutite, iar scutirea la plata impozitului pe teren se aplică doar pentru terenul aferent clădirii utilizate ca domiciliu.

Scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor beneficiare ale scutirii.

Scutirea de la plata:
1. impozitului pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;
2. impozitului pe teren aferent clădirii prevăzute la pct. 1;
3. taxei asupra mijloacelor de transport, aferentă unui singur autoturism tip hycomat (adaptat persoanelor cu handicap) sau a unui mototriciclu, se acordă pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, respectiv celor care au calitatea de:
- luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989;
- luptător rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;
- luptător reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989;
- luptător remarcat prin fapte deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;
- urmaş de erou-martir şi anume: soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre copiii acestuia.
 
Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren şi taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice se acordă pentru: 
a) persoanele cu handicap grav;
b) persoanele cu handicap accentuat;
c) persoanele invalide de gradul I.

Scutirile enumerate mai sus, se acordă în proporţie de 100% pentru bunurile proprii şi pentru bunurile comune ale soţilor, stabilite potrivit Codului familiei.

Astfel, în cazul decesului unuia dintre soţi scutirea acordată cotei sale părţi nu se mai acordă decât în cazul în care această cotă revine în proporţie de 100% unei persoane care se încadrează în condiţiile legale pentru a beneficia de facilitatea fiscală respectivă.

Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale se acordă persoanelor în cauză, numai pe bază de cerere şi numai începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoana respectivă depune la organul fiscal local actele şi documentele justificative prin care se atestă încadrarea acestuia în categoria celor pe care legea fiscală înţelege să-i scutească de la plata impozitelor şi taxelor locale.

Dacă au intervenit modificări cu privire la modificarea condiţiilor în care se acordă scutirea, persoanele respective au obligaţia de a depune declaraţii fiscale la organul fiscal local  în termen de 30 de zile de la data la care au intervenit modificări.

Copyright © 2014 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.