MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

Hotărâri de Consiliu Local 2018

HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL 2018

PRIMAR - FLORIN - OCTAVIAN BUCUR

 

Data Nr. HCL Conținut
22.01 1 Privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe
teritoriul comunei Moșnița Nouă
2 Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017
3 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a "Proiectului extindere canalizare în
localitatea Albina, Comuna Moşniţa Nouă - prin subtraversare
4 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a "Proiectului extindere canalizare în
localitatea - Albina, Extravilan- prin subtraversare"
5 Privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în comuna Moşniţa Nouă , în anul școlar 2018- 2019
6 Privind aprobarea înscrierii în cartea funciară cu nr. 406406, nr.top 887/3 Moșnița Nouă, situată în localitatea Moșnița Nouă, la nr. 150/b a suprafeței reale de teren rezultate în urma
măsurătorilor
7 Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.405820 Moșnița Nouă, nr.cad. 405820, categoria de folosintă curți construcții în intravilan pentru dotări și servicii publice,situat în Moșnița Nouă, în două loturi cu suprafețe de 1506 mp, respectiv 1200 mp, conform documentației anexate
8 Privind constituirea Comisiei de identificare și control pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor H.C.L. cu nr. 422/20.12.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500 % la clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moşniţa Nouă
9 Pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. cu nr. 156/2013 privind componența Comisiei Locale de Ordine Publică a comunei Moșnița Nouă
10 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -- Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF. 409301 cu nr cad 409301(A 555/2/2), Comuna Mosnița Nouă, Sat URSENI Judetul Timis, având ca beneficiari pe MARKUS AURORA, AVRAM RODICA LUCIA, AVRAM NICOLAE, ANDREI VALERIA, ANDREI ADRIAN, CR ȘMAR MIRCEA VICHENTE
11 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF nr. 417622, 404251 , 417859 cu nr cad 417622(A 127/2/9),404251 (A 127/2/8),417859 ( A 127/2/7) Comuna Mosnița Nouă, sat MOȘNIȚA VECHE , Județul Timiș, având ca beneficiari pe VELMAR RESIDENCE SRL, URSUT ANA , URSUT VASILE, HORVAT LUCA CIPRIAN, SC MOȘNIȚA DEVELOPMENT SRL, SOCIETATEA MOȘNIȚA IMOBILIARE 2011
12 Privind aprobarea contractării de prestări servicii coregrafie dansuri populare pentru membrii Ansamblului Moșnițeana
13 Privind aprobarea modificării impozitului pentru terenul situat în intravilan și a impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone, datorat în anul fiscal 2018, stabilit prin H.C.L cu nr.177/24.05.2017
14 Privind întabularea imobilului Lot 1 in suprafata de 5938 mp, situat in intravilanul Moșnita Nouă, localitatea Urseni, avand destinatia de cimitir, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
15 Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.421561 Moşniţa Nouă, nr.cad. 421561 situat în localitatea Moşniţa Veche, având destinația de cimitir, în două loturi
16 Privind întabularea imobilului Lot 1 in suprafata de 16673 mp, situat in extravilanul Moşnita Nouă, localitatea Mosnita Nouă, avand destinatia de cimitir, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, in baza documentatiei tehnice de prima inscriere, intocmita de PFA Ing. Popescu Ciprian Cosmin
17 Privind aprobarea înființării unei SOCIETĂȚII COMERCIALE MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 22.01.2018
26.01 18 Privind aprobarea numirii d-nului Marinel SUCIU în funcția de administrator al SOCIETĂȚII
COMERCIALE MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L., pe perioadă determinată de 6 luni
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 26.01.2018
28.02 19 Pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local cu nr. 2/22.01.2018
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017
20 Privind aprobarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2018 + Anexe
21 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. specificate în textul hotărârii
22 Privind aprobarea achiziționării unui sistem pentru efectuarea plăţilor electronice a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice
23 Privind aprobarea nivelului cotizației pentru anul 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara
24 Privind aprobarea modificărilor la ACTUL CONSTITUTIV și la STATUL Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara
25 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi pe teritoriul comunei Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche
26 Privind inaintarea unei actiuni in instanta, avand ca obiect modificarea suprafetei imobilului identificat prin nr. Cad. Ps 145/4, inscris in C.F. nr. 411571 localitatea Moşnita Nouă
27 Privind aprobarea organizării păşunatului şi a exploatării pajiştilor permanente aflate în domeniul
privat al Comunei Moșnița Nouă
28 Privind stabilirea taxei de închiriere a unor încăperi din clădirea sălii de sport din localitatea
Moşnița Nouă
29 Privind aprobarea achitării nivelului cotizației pentru anul 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID Timiş)
30 Privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităţilor administratiei publice locale ale Comunei Moșnița Nouă, al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acesteia, pentru anul 2018
31 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 116/3 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
32 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 710 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
33 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 730 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
34 Privind aprobarea caietului de sarcini in vederea elaborarii planului urbanistic zonal pentru dezvoltarea unor functiuni mixte de tipul serviciilor generale, activitati comerciale si turistice precum si a altor activitati care nu afecteaza locuirea pe terenul identificat prin C.F.-urile nr. 412366, nr. 412365, nr. 404989, , nr. Cad. NGL 215, nr. Cad. NGL 216, nr. Cad. NGL 217, in suprafata totala de 31.800 mp, amplasat in localitatea Mosnita Veche, UAT Moşnita Nouă
35 Privind aprobarea închirierii unui Container, d-nei Miculaiciuc Stela, pentru a putea fi folosit ca locuinţă socială de necesitate
36 Privind aprobarea Regulamentului pentru activitatea de capturare, adăpostire şi valorificare a animalelor (cai, vaci, măgari, etc.) de pe domeniul public și privat al comunei Moșnița Nouă, în urma trecerii acestora în proprietatea Comunei Moșnița Nouă
37 Privind anularea punctului 8 si modificarea punctului 9 din anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 92 din 24.06.2015, pentru aprobarea listei cuprinzand categoriile de documente emise si / sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului comunei Mosnita Noua, care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public
38 Privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul Comunei Moșnița Nouă, pentru anul 2018
39 Privind modificare a limitei de hotar pentru imobilele cu nr. Cad. Ps 150/2, Ps145/3 si Ps 150/3/2 inscrise in CF nr. 406598, CF nr. 411570 si CF nr. 404072, situat in Mosnita Noua, si mutare traseu canal HCN 146/2
40 Privind aprobarea apartamentării imobilului cuprins în C.F. nr. 402373, nr. Top. 402373, localitatea Moşnița Nouă, precum si stabilirea functiunilor pentru corpurile de cladire Ci si C2
41 Privind întabularea terenurilor neproductive si a strazilor din UAT Moşnita Nouă localitatea Mosnita Noua si localitatea Albina in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă
42 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 14 000 lei, d-nei Ivan Daniela, în vederea cumpărării de materiale de construcție pentru reconstruirea casei arse în urma incendiului din data de 26.01.2018
43 Privind trecerea din domeniul public al comunei Moșnița Nouă în domeniul privat al comunei Moșnița Nouă a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare şi după caz casare
44 Privind dezmembrarea imobilului cu nr. Cad. A 110/10 in suprafata de 3072 mp, categoria de folosinta arabil in extravilan, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafete de 2991 mp, respectiv 81 mp
45 Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 411568, nr. Cad. Ps 139 in suprafata de 64300 mp, categoria de folosinta pasune in extravilan, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafete de 6920 mp, respectiv 57380 mp
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 28.02.2018