MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

Hotărâri de Consiliu Local 2018

HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL 2018

PRIMAR - FLORIN - OCTAVIAN BUCUR

 

Data Nr. HCL Conținut Anexe
22.01 1 Privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe
teritoriul comunei Moșnița Nouă
 
2 Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017  
3 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a "Proiectului extindere canalizare în
localitatea Albina, Comuna Moşniţa Nouă - prin subtraversare
 
4 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a "Proiectului extindere canalizare în
localitatea - Albina, Extravilan- prin subtraversare"
 
5 Privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în comuna Moşniţa Nouă , în anul școlar 2018- 2019  
6 Privind aprobarea înscrierii în cartea funciară cu nr. 406406, nr.top 887/3 Moșnița Nouă, situată în localitatea Moșnița Nouă, la nr. 150/b a suprafeței reale de teren rezultate în urma
măsurătorilor
 
7 Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.405820 Moșnița Nouă, nr.cad. 405820, categoria de folosintă curți construcții în intravilan pentru dotări și servicii publice,situat în Moșnița Nouă, în două loturi cu suprafețe de 1506 mp, respectiv 1200 mp, conform documentației anexate  
8 Privind constituirea Comisiei de identificare și control pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor H.C.L. cu nr. 422/20.12.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500 % la clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moşniţa Nouă  
9 Pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. cu nr. 156/2013 privind componența Comisiei Locale de Ordine Publică a comunei Moșnița Nouă  
10 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -- Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF. 409301 cu nr cad 409301(A 555/2/2), Comuna Mosnița Nouă, Sat URSENI Judetul Timis, având ca beneficiari pe MARKUS AURORA, AVRAM RODICA LUCIA, AVRAM NICOLAE, ANDREI VALERIA, ANDREI ADRIAN, CR ȘMAR MIRCEA VICHENTE  
11 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF nr. 417622, 404251 , 417859 cu nr cad 417622(A 127/2/9),404251 (A 127/2/8),417859 ( A 127/2/7) Comuna Mosnița Nouă, sat MOȘNIȚA VECHE , Județul Timiș, având ca beneficiari pe VELMAR RESIDENCE SRL, URSUT ANA , URSUT VASILE, HORVAT LUCA CIPRIAN, SC MOȘNIȚA DEVELOPMENT SRL, SOCIETATEA MOȘNIȚA IMOBILIARE 2011  
12 Privind aprobarea contractării de prestări servicii coregrafie dansuri populare pentru membrii Ansamblului Moșnițeana  
13 Privind aprobarea modificării impozitului pentru terenul situat în intravilan și a impozitului pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone, datorat în anul fiscal 2018, stabilit prin H.C.L cu nr.177/24.05.2017  
14 Privind întabularea imobilului Lot 1 in suprafata de 5938 mp, situat in intravilanul Moșnita Nouă, localitatea Urseni, avand destinatia de cimitir, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă  
15 Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.421561 Moşniţa Nouă, nr.cad. 421561 situat în localitatea Moşniţa Veche, având destinația de cimitir, în două loturi  
16 Privind întabularea imobilului Lot 1 in suprafata de 16673 mp, situat in extravilanul Moşnita Nouă, localitatea Mosnita Nouă, avand destinatia de cimitir, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, in baza documentatiei tehnice de prima inscriere, intocmita de PFA Ing. Popescu Ciprian Cosmin  
17 Privind aprobarea înființării unei SOCIETĂȚII COMERCIALE MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L.  
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 22.01.2018  
26.01 18 Privind aprobarea numirii d-nului Marinel SUCIU în funcția de administrator al SOCIETĂȚII
COMERCIALE MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L., pe perioadă determinată de 6 luni
 
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 26.01.2018
28.02 19 Pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local cu nr. 2/22.01.2018
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017
 
20 Privind aprobarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2018 Anexe
21 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. specificate în textul hotărârii  
22 Privind aprobarea achiziționării unui sistem pentru efectuarea plăţilor electronice a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice  
23 Privind aprobarea nivelului cotizației pentru anul 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara  
24 Privind aprobarea modificărilor la ACTUL CONSTITUTIV și la STATUL Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara  
25 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi pe teritoriul comunei Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche  
26 Privind inaintarea unei actiuni in instanta, avand ca obiect modificarea suprafetei imobilului identificat prin nr. Cad. Ps 145/4, inscris in C.F. nr. 411571 localitatea Moşnita Nouă  
27 Privind aprobarea organizării păşunatului şi a exploatării pajiştilor permanente aflate în domeniul
privat al Comunei Moșnița Nouă
 
28 Privind stabilirea taxei de închiriere a unor încăperi din clădirea sălii de sport din localitatea
Moşnița Nouă
 
29 Privind aprobarea achitării nivelului cotizației pentru anul 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID Timiş)  
30 Privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităţilor administratiei publice locale ale Comunei Moșnița Nouă, al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acesteia, pentru anul 2018  
31 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 116/3 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă  
32 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 710 in proprietatea Comunei Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă  
33 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 730 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă  
34 Privind aprobarea caietului de sarcini in vederea elaborarii planului urbanistic zonal pentru dezvoltarea unor functiuni mixte de tipul serviciilor generale, activitati comerciale si turistice precum si a altor activitati care nu afecteaza locuirea pe terenul identificat prin C.F.-urile nr. 412366, nr. 412365, nr. 404989, , nr. Cad. NGL 215, nr. Cad. NGL 216, nr. Cad. NGL 217, in suprafata totala de 31.800 mp, amplasat in localitatea Mosnita Veche, UAT Moşnita Nouă  
35 Privind aprobarea închirierii unui Container, d-nei Miculaiciuc Stela, pentru a putea fi folosit ca locuinţă socială de necesitate  
36 Privind aprobarea Regulamentului pentru activitatea de capturare, adăpostire şi valorificare a animalelor (cai, vaci, măgari, etc.) de pe domeniul public și privat al comunei Moșnița Nouă, în urma trecerii acestora în proprietatea Comunei Moșnița Nouă  
37 Privind anularea punctului 8 si modificarea punctului 9 din anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 92 din 24.06.2015, pentru aprobarea listei cuprinzand categoriile de documente emise si / sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului comunei Mosnita Noua, care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public  
38 Privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul Comunei Moșnița Nouă, pentru anul 2018  
39 Privind modificare a limitei de hotar pentru imobilele cu nr. Cad. Ps 150/2, Ps145/3 si Ps 150/3/2 inscrise in CF nr. 406598, CF nr. 411570 si CF nr. 404072, situat in Mosnita Noua, si mutare traseu canal HCN 146/2  
40 Privind aprobarea apartamentării imobilului cuprins în C.F. nr. 402373, nr. Top. 402373, localitatea Moşnița Nouă, precum si stabilirea functiunilor pentru corpurile de cladire Ci si C2  
41 Privind întabularea terenurilor neproductive si a strazilor din UAT Moşnita Nouă localitatea Mosnita Noua si localitatea Albina in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă  
42 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 14 000 lei, d-nei Ivan Daniela, în vederea cumpărării de materiale de construcție pentru reconstruirea casei arse în urma incendiului din data de 26.01.2018  
43 Privind trecerea din domeniul public al comunei Moșnița Nouă în domeniul privat al comunei Moșnița Nouă a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare şi după caz casare  
44 Privind dezmembrarea imobilului cu nr. Cad. A 110/10 in suprafata de 3072 mp, categoria de folosinta arabil in extravilan, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafete de 2991 mp, respectiv 81 mp  
45 Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 411568, nr. Cad. Ps 139 in suprafata de 64300 mp, categoria de folosinta pasune in extravilan, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafete de 6920 mp, respectiv 57380 mp  
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 28.02.2018  
14.03 46 Privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului privind “Construire clădire afterschool, regim de înălțime P+1E si împrejmuire “ în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiş  
47 Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 514.000,00 lei, in vederea garantării obligaţiilor de plata a avansului în valoare de 514.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Construire clădire afterschool, regim de înălțime P+1E si împrejmuire “ în localitatea Moşnița Noua, com. Moșnița Noua jud. Timis, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720EN00011753700595/05.03.2018 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  
48 Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421588 Moșnița Nouă, în suprafață de 1.200 mp situat în Moșnița Nouă , strada Surduc, Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, în vederea construirii unui centru pentru perfecţionarea aleşilor locali şi a angajaților din primăriile comunelor membre  
49 Privind aprobarea atribuirii în concesiune a terenului cuprins în C.F. nr. 421589 Moșnița Nouă, în suprafață de 1.506 mp situat în Moșnița Nouă , strada Surduc, Uniunii Naționale a Patronatului Român ,, UNPR - BANAT” în vederea construirii unui centru transfrontalier de monitorizare prin tehnologii avansate ale mediului şi gestionării situaţiilor de urgență, desfăşurarea de activităţi cu caracter social şi umanitar- caritativ pentru protejarea unor categorii de persoane defavorizate, întrajutorarea între membrii gospodăriilor ţărăneşti  
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 14.03.2018  
21.03 50 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2018  
51 Privind completarea ,,Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Moșnița Nouă, pentru perioada 2014-2025 cu obiectivul de investiții „ Înființare Grădinită PP Moșnița Nouă” prin Programul Operațional Regional , axa 10 ,„ Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale ”  
52 Privind implementarea proiectului ,, ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE SPECIALIZATE ”  
53 Privind aprobarea achitării cuantumului diferenței de cotizaţii a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara pentru anul 2018  
54 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă a terenului intravilan înscris în C.F nr.405794 Moșnița Nouă, nr. cad. 405794, în suprafață de 2878 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă  
55 Privind aprobarea caietului de sarcini in vederea elaborarii planului urbanistice zonal pentru modificare si extindere puz, parcelare, dezmembrare, concesionare pentru construire de locuinte aprobat prin HCL 427/2017 in zona cu destinatia de locuinte , functiuni complementare,, Zona de comert si depozitare, drumuri, spatii verzi de agrement si recreere  
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 21.03.2018  
28.03 56 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2018  
57 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 137/30.09.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii  
58 Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421586 Moșnița Nouă, în suprafață de 20.512 mp situat în Moşnița Veche, cu destinaţia de cimitir, Consiliului Parohial Al Parohiei Ortodoxe Române Mosnita Veche, în vederea administrării acestuia  
59 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Compartimentului de Asistenţă
Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moşnița Nouă
 
60 Pentru modificarea art 1 al Hotărârii Consiliului Local cu nr. 339/27.09.2017, privind întabularea drumurilor agricole din UAT Mosnita Nouă cu numerele cadastrale DE 874, DE 862, DE 864/16, DE 638, DE 486/1, DE 880, DE 568/3, DE 488, DE 872/8, DE 889, DE 878, DE 559, DE 645, DE 645/3, DE 641, DE 618/12, DE 624 în proprietatea Comunei Mosnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Mosnita Nouă  
61 Privind aprobarea încheierii unui Parteneriat de Colaborare între Şcoala Gimnazială nr.30, cu sediul în Timişoara , str. Aştrilor , nr.13 și Comuna Moşnița Nouă în vederea desfăşurării de: activități și concursuri sportive, folosirea în comun a bazelor sportive terenurilor de sport, bazinul de înot, uilizarea microbuzelor şcolare în vederea deplasării echipelor la concursurile sportive din judeţ şi din afara județului  

62

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Mosnita Nouă a ,, Reţelei de alimentare cu apă canal, branşamente apă şi racord canal executată în baza Autorizatiei de Construire nr. 163/24.09.2017, în localitatea Moşnita Noua str. Berlin, str. Varşovia, str. Podgorica, str. Valletta, str. Bucureşti, str. Florența, C.F. nr. 406095 Anexa
63 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Mosnita Nouă asupra rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare executată în localitatea Moşnița Nouă pe strada Căliman Anexa
64 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă asupra reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea Moşnița Noua, în baza proiectului nr. 710/2015 elaborat de S.C. PROWASSER S.R.L. Timisoara , în localitatea Moşnița Veche, strada FRAŢIEI , CF 403843 Anexa
65 Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 420974, nr. Cad. 420974, teren intravilan pentru parc imprejmuit, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafata de 108 mp, respective 5367 mp, conform documentatiei anexate  
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 28.03.2018  
25.04      
     
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 25.04.2018