MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

ANUNŢ
 
         Consiliul Local al comunei Moşniţa Noua, cu sediul în comuna Moşniţa Noua nr. 73, Jud. Timiş, tel.0256393503, fax 0256393529, anunţa preluarea de cereri în vederea construirii de locuinţe sociale, din fonduri de la bugetul local şi transferuri de la bugetul de stat.
         Cererile se depun la registratura Primăriei Moşniţa Noua, de luni pana joi între orele 09.00-12.00.        
         Au acces la locuinţa sociala, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu venitul mediu net lunar pe persoana, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa ( septembrie 2010 -1340 lei).
         Locuinţele sociale se vor repartiza în ordinea de prioritate stabilita potrivit legii, următoarelor categorii de persoane, după cum urmează:
-         tinerii care au vârsta de pana la 35 ani,
-         tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire sociala şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II,]persoanele cu handicap,]pensionarii,]veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Romane din decembrie 1989,precum şi fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoluţiei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, şi ai prevederilor Decretului –lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945,precum şi celor deportate  în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, alte persoane şi familii îndreptăţite.
          La cerere se vor anexa:
  •   copie de pe actul de identitate,
  •   declaraţie de venit şi alte acte doveditoare ale venitului realizat de câtre fiecare membru al familiei,
  • - act doveditor care sa ateste ca persoana se afla în una din situaţiile menţionate la aliniatul anterior,
 Menţionam ca pe lânga pe lângă priorităţile impuse de lege, pe care le-am enumerat, consiliul local va mai aproba şi alte criterii în vederea stabilirii ordinii de prioritate la atribuirea locuinţelor sociale.
                  
 

 
Alte noutați din aceasta categorie